Ads

唐代陈子昂代表作

陈子昂简介

陈子昂介绍, 陈子昂人物背景介绍

唐代陈子昂代表作

问题:陈子昂有哪些常见作品及代表作?

登幽州台歌

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下! 查看译文

春夜别友人二首·其一

银烛吐青烟,金樽对绮筵。离堂思琴瑟,别路绕山川。明月隐高树,长河没晓天。悠悠洛阳道,此会在何年。 查看译文

送魏大从军

匈奴犹未灭,魏绛复从戎。怅别三河道,言追六郡雄。雁山横代北,狐塞接云中。勿使燕然上,惟留汉将功。 查看译文

感遇三十八首·其二

兰若生春夏,芊蔚何青青。幽独空林色,朱蕤冒紫茎。迟迟白日晚,袅袅秋风生。岁华尽摇落,芳意竟何成。 查看译文

感遇诗三十八首

微月生西海,幽阳始代升。圆光正东满,阴魄已朝凝。 太极生天地,三元更废兴。至精谅斯在,三五谁能征。 兰若生春夏,芊蔚何青 ... 查看译文

度荆门望楚

遥遥去巫峡,望望下章台。巴国山川尽,荆门烟雾开。城分苍野外,树断白云隈。今日狂歌客,谁知入楚来。 查看译文

燕昭王

南登碣石馆,遥望黄金台。丘陵尽乔木,昭王安在哉?霸图今已矣,驱马复归来。 查看译文

晚次乐乡县

故乡杳无际,日暮且孤征。川原迷旧国,道路入边城。野戍荒烟断,深山古木平。如何此时恨,噭噭夜猿鸣。 查看译文

送东莱王学士无竞

宝剑千金买,平生未许人。怀君万里别,持赠结交亲。孤松宜晚岁,众木爱芳春。已矣将何道,无令白首新。 查看译文

广告位